Term of Service

กติกา ข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้บริการ CHAOHOST

ข้อตกลงบังคับใช้ระหว่าง CHAOHOST (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการระบุไว้ตามเอกสารข้อมูลตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ“) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1.1 เป็นแหล่งกระจายหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ
1.2 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
1.3 ให้บริการ ดาวน์โหลด, ฝากไฟล์, ฝากรูปภาพ, แลกเปลี่ยนไฟล์, MP3, software, vdo, voice, clips music online, ISO, EXE, CD , DVD , Nero ที่ถูกต้องตามกฏหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลอื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย
1.4 ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer BitTorrent
1.5 ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมาย, การพนัน, ผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะ นี้ด้วย
1.6 ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
1.7 เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
1.8 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่ง ข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
1.9 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์ อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ และการ ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
1.10 เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ
1.11 ให้บริการจัดจำหน่าย สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
1.12 ไม่รองรับเว็บไซต์ที่ทำการแจกหรือให้บริการ Free Hosting, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Blog, ปั้มไลค์ ที่ทำให้ Server ทำงานหนัก
1.13 เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database , download, proxy , โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
1.14 เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
2.2 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
2.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
2.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่า ผู้ให้บริการจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่
2.5 ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยผู้ให้บริการได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่า ผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด
2.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ สองคราวติดต่อกัน
2.7 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ
2.8 ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ
2.9 การใช้สคริป หรือการกระทำการใด ๆ โดยที่มีการใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ทางเราต้องขอระงับการใช้งานทันที เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ

ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราว ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

3. ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว (DEDICATED) หรือ เซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS) ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อส่งมอบแก่ผู้ใช้บริการภายในครั้งแรกที่เปิดบริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบข้อมูลการใช้งานทุกอย่าง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ ดูแล VPS ด้วยตนเอง ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาและตอบคำถามในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือความผิดปกติของ Dedicated และ VPS เท่านั้น

4. ผู้ให้บริการ ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU – Memory เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

5. ผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลผู้ให้บริการและรวมไปถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาฝากไว้กับ ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึง ผู้ให้บริการ จะไม่ทำการการเข้าถึงข้อมูลโดยมีเจตนาที่จะคัดลอก เพื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

6. ผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขดัดแปลง ถูกลบ หรือ เสียหาย หรือโดน Hacking จากการดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีไวรัสหรือการกระทำอันใดก็ตามที่อาจจะทำให้ผู้ใช้บริการอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางข้อมูล ทางผู้ให้บริการยินดีจะช่วยเหลือถึงที่สุดในการ แกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้บริการได้ 1 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการ จะต้องแจ้งให้ทางผู้ให้บริการรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทางผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้บริการเพื่อขอใช้บริการ ในนามของ ผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อีกษรให้ผู้ให้บริการทราบ

8. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้ชำระภายในระยะเวลาล่วงหน้า 15 วันสำหรับชำระรายปี และ 7 วัน สำหรับชำระรายเดือน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระในเวลาที่กำหนดจะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ จะต้องถูกระงับชั่วคราว โดยหลังจากที่บัญชีขาดการต่ออายุจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามที่ได้ระบุบนระบบใบสั่งซื้อหากลูกค้าต้องการต่ออายุสามารถทำได้แต่การระงับการให้บริการนี้จะมีระยะเวลาเพียง 3 วันทำการหลังจากนั้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการใช้งานทั้งหมดโดยทันที

9. กรณีผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ทางผู้ให้บริการสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้

11. หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

12. ผู้ให้บริการ ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ ผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

13. ผู้ให้บริการไม่รับให้บริการสำหรับงานที่ต้องใช้งาน bandwidth ต่างประเทศเป็นหลัก (B/W Inter), หากต้องการใช้งาน สามารถติดต่อเพื่อเช่า B/W Inter แยกต่างหากได้ในราคา 1Mbps ละ 1,500บาทต่อเดือน

14. ผู้ให้บริการ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืมpassword หรือ ไม่สามารถใช้ password ในการ Login ได้และ/หรือ หาก ผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะสามารถทำได้ 1 ครั้ง ตลอดการระยะเวลาของรอบการให้บริการ ซึ่งหากเกินที่กำหนดจะต้อง ชำระค่าบริการในการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะมีค่าบริการ 200 บาท โดย ผู้ให้บริการ จะทำการแจ้ง Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ( E-mail Technical Cantact ) หรือผ่านทางช่องทางการที่ใช้ในการสั่งซื้อ เช่น Line / Facebook เท่านั้น เนื่องจากป้องกันการการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

15. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ราบรื่น ตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาทั้งหมด ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น แต่จะพยายามช่วยเหลือและดูแลผู้ใช้บริการอย่างถึงที่สุด

16. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่างผู้ให้บริการจะมีบริการ สำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการ จึงควรมีข้อมูล สำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

17. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้โดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและบังคับใช้ข้อตกลงใหม่ทุกครั้งที่มีการแก้ไข

ข้อตกลงการเรียกร้องขอคืนค่าบริการ

1. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินกรณีการชำระเงินออนไลน์ระบบออโต้ผ่าน Credit Card และหรือ Paypal ที่มีการตัดรอบบิลทุกเดือนอันเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์จะต่ออายุหรือยกเลิกการใช้งานจึงอาจให้มีการสร้างใบแจ้งหนี้และตัดชำระบิลนั้นอัตโนมัติ

2. ผู้ให้บริการ จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง ผู้ให้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และ ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นใด นอกจากการคืนค่าบริการตามส่วนที่เหลือ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ ผู้ให้บริการ เท่านั้น ( ค่าบริการ จด domain name ไม่สามารถคืนได้) แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

*** หากมีการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือน และ/หรือหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการขอคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด 16/04/2560